NLP MASTER

   СОДРЖИНА НА ТРЕНИНГОТ

NLP MASTER

Ултимативна програма за личен развој која ќе ви помогне да направите трајни промени, да го ослободите вашиот потенцијал! На нашата програма “NLP Master Practitioner” значително ги унапредуваме и надградуваме откритијата и знаењата од програмата “NLP Practitioner”, носејќи ги на сосема ново подлабоко ниво.

Оваа програма ќе Ве научи „како да размислувате за процесот на размислување“, така што ќе можете да делувате генеративно, интуитивно и креативно да ги комбинирате елементите од мноштвото на техники со цел да постигнете врвен автентичен успех. Низ искуствата ќе научите како да ја откриете основната структура на Вашето искуство за да можете успешно да влијаете врз истото на повеќе нивоа.

NLP Master Practitioner” програмата води до лично мајсторство на некои од најефикасните алатки за промени кои постојат во светот денес. Ќе научите како да го примените НЛП на различни полиња, вклучувајќи образование, физичко и ментално здравје, бизнис, лидерство, социјални апликации, креативност и многу повеќе.

NLP Master Practitioner тренинг програмата ќе ве научи:

 • ✔ Мудро да ги дефинирате вашите цели во клучните сегменти од вашиот живот;
 • ✔ Да ги усогласите со вашата најблиска околина (вашето семејството и вашиот тим на работа);
 • ✔ Да ги моделирате успешните стратегии од примери на извонредност во вашата околина и пошироко;
 • ✔ Ефикасно да користите напредни техники за комуникација за остварување на лично влијание;
 • ✔ Да постигнете порамнетост и да се програмирате во насока на постигнување на лични цели и ефективна организација и фокусираност во нивна реализација;
 • ✔ Да ги разберете сопствените метапрограми (кои влијаат на процесот на донесување на клучните одлуки и ве држат мотивирани) како клучен фактор за успех на деловно и приватно поле;
 • ✔ Да ги идентификувате сопствените лимитирачки верувања и искуства кои ве задржуваат и ограничуваат и да се ослободите од нив;
 • ✔ Создадете лична хармонија и мотивација преку открирање на хиерархијата на вашите клучни лични вредности и критериуми како главен филтер при донесувањето на важни одлуки;
 • ✔ Ефикасно да ги користите напредните НЛП модели за остварување на брзи и трајни лични промени;

Модули

Организиран во 7 Модулиза најлесно да се пренесе знаењето

Дена

Вкупно 18-сет дена тренинг и вежби пред секој модул.

Часа

130-сет часа тренирање и вежби низ кои ќе донесете промена во вашиот личен и професионален живот

На нашата NLP Master тренинг програма:

 • ▪ Ќе добиете значително подлабок увид во вештините, алатките и техниките кои ги совладавте на нашата NLP Practitioner програма.
 • ▪ Ќе ги проширите вашите гледишта со различни сложени НЛП модели и пристапи и ќе научите како ефикасно да ги комбинирате.
 • ▪ Ќе развиете нови вештини и ќе научите иновативни и креативни модели и методи кои ќе ви дадат подлабоко разбирање на принципите и методологијата на НЛП.
 • ▪ Ќе научите да идентификувате и управувате со динамичната интеракција на невро-логичките нивоа, перцептивните позиции и временските рамки.
 • ▪ Ќе развиете вештини да го дефинирате „проблем просторот“ во смисла на симптоми, причини, исходи, ресурси и ефекти.
 • ▪ Ќе научите стратегии за промена на системите на верување вклучително “Reimprinting, Integration of Conflicting Beliefs, Time Line Belief”.
 • ▪ Ќе совладате напредни шеми за работа со суб-модалитети.
 • ▪ Ќе научите да препознаете и користите напредни јазични патерни.
 • ▪ Ќе применувате напредни техники за создавање на сидра (Anchoring).
 • ▪ Ќе спознаете системски НЛП патерни и стратегии за интервенција на повеќе нивоа.
 • ▪ Ќе научите како можете да ги манифестирате вашите соништа, додека ги поддржувате другите на патот на личниот развој.

Фокусот на напредните НЛП техники и алатки е на промовирање на генеративни и еволутивни промени и справување со прашања на повеќе нивоа – особено оние кои вклучуваат верувања, вредности и идентитет. Целта на овој севкупен пристап е учесниците да развијат НЛП вештини во професионално релевантен контекст и да развијат поширока база на искуства за нивните НЛП вештини.

Зашто Ви е потребна оваа програма:

 • ▪ Ќе научите како вешто да управувате со личните промени, промените во Вашиот деловен тим како и во семејството;
 • ▪ Ќе усовршите техники за идентификување на личните верувања, но и верувањата на вашите соговорници и истите ќе ги моделирате по потреба;
 • ▪ Ќе совладате техники за управување со проблематични ситуации;
 • ▪ Ќе станете врвни преговарачи преку примена на напредни “Sleight of mouth” говорни обрасци;
 • ▪ Со леснотија ќе ја усогласите и интегрирате вашата визија и целите со тимот и семејството;
 • ▪ Ќе се ослободите од лимитирачките одлуки, верувања и искуства кои ве задржуваат и ограничуваат;
 • ▪ Ќе станете вешти во решавање на лични конфликти, конфликти во тимот и во околината;

Содржина на NLP Master Practitioner тренинг програмата

NLP Master Practitioner програмата ќе обезбеди алатки за да се идентификуваат состојбите и да се применат соодветните модели/алатки неопходни за генерање на посакуваните промени:

 • ▪ Рамка за постигнување на посакувана трансформација
 • ▪ Мета програми за решавање проблеми
 • ▪ Постигнување на баланс
 • ▪ Мета мапирање преку просторно сортирање и користење на временската линија
 • ▪ Моделирање на извонредност
 • ▪ Промена на личната историја – откривање на лимитирачките верувања
 • ▪ Ефикасно користење на внатрешните ресурси
 • ▪ Патерни за вербално убедување и ‘reframing’ на ограничувачките верувања.
 • ▪ Физиолошки и когнитивни обрасци поврзани со невро-логички нивоа.
 • ▪ Стратегии за развивање, препознавање и користeње на повеќе перцептивни позиции.
 • ▪ Напредни јазични модели – ‘Sleigh of Mouth’
 • ▪ Стилови на презентирање
 • ▪ Управување со системска динамика – мета пораки и психогеографија.
 • ▪ Дефинирање проблем простор во рамка на S.C.O.R.E. Модел.

и уште многу повеќе до Интеграција и интернационална Сертификација.

Невро лингвистичкото програмирање, во четвртата и петтата генерација од својот развој успешно продолжува да развива модели, процеси и интервенции базирани на принципите на системската теорија и генеративните пристапи во насока на разбирање и работа со пошироките системи и генерирање на нова одржлива стимулативна иднина. НЛП Институт Сенсум во својата работа ги интегрира најновите пристапи и најсовремени НЛП Решенија.

 

Сенсум Тренинг и Коучинг е едукативна и консултантска компанија со мисија да овозможи на своите клиенти најдобри можни решенија од областа на лидерството, професионален и личен развој. Ние користиме врвна методологија за лични и професионални промени како би ги поддржале клиентите во развојните активности и влијание на тие активности врз деловното работење.

top
Сенсум© 2018. Сите права задржани.

Login

Create an Account Back to login/register