Executive и Бизнис Коучинг

EXECUTIVE И БИЗНИС КОУЧИНГ

ПРЕКУ ИНТЕГРИРАЊЕ НА КОУЧИНГ ПРАКСАТА, МЕНЏЕРИТЕ НЕМИНОВНО ЈА ЗОЛЕМУВААТ СВОЈАТА ЕФЕКТИВНОСТ!

130%

Поголеми изгледи за подобри деловни резултати

39%

Зголемена ефикасност на вработените

Предизвиците на компаниите забрзано еволуираат поттикнати од промените во бизнис околината. Компаниите се соочени со зголемен притисок од приспособување на настанатите промени, што мандатира промена во базичните постулати на кои се темелат односите во рамки на организацијата.
НЕОПХОДНА Е ЕВОЛУТИВНА ПРОМЕНА во модерната перцепција на улогата, задачите и предизвиците на МЕНАЏЕРСКАТА ФУНКЦИЈА.
Трансформацијата на класичната менаџерска улога се наметнува како императив, пред се во насока на поактивна интеракција со вработените, нивното водење и насочување.

КАКО?

Коучинг праксата на релација МЕНАЏЕР -> ВРАБОТЕН докажано е дека креира неразделна врска на повисоко ниво и ја зголемува довербата.
ИСТРАЖУВАЊАТА ПОТВРДУВААТ дека воведување на кочинг праксата во организaциите придонесува кон:

ЗОШТО?

ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ
Менаџерите кои применуваат коученг пракса на членовите на својот тим им овозможуваат чувство за насока и подршка, со што го потпомагаат процесот на раст на тимот, енергијата, кохезијата.

АВТОНОМНОМИЈА ВО РЕШАВАЊЕ НА СЕКОЈДНЕВНИТЕ ДЕЛОВНИ ПРЕДИЗВИЦИ НА ОПЕРАТИВНО НИВО
Креирањето на подржувачка средина инхерентно влијае на зголемвање на независноста и проактивноста на членовите на тимот преку изнаоѓање на практични решенија кои зналчително ја зголемуваат агилноста на организацијата и адекватното справување со динамичните предизвици

ЗАДРЖУВАЊЕТО НА ТАЛЕНТИТЕ ВО РАМКИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Вработените вклучени во коучинг пракса докажано е дека покажуваат поголем степен на инволвираност и посветеност што значително ја зголемува веројатноста за останување во рамки на организацијата

ГРАДЕЊЕ НА ПРОГРАМ НА НАСЛЕДНИЦИ
Коучинг праксата се покажува како исклучително битен елемент за развој на способни членови на вашиот тим кои би биле преференцијален избор за идни наследници на менаџерски функции.

КОУЧИНГОТ НА БИЗНИСОТ НУДИ ПЛАТФОРМА КОЈА НА ЌЕ ВЕ НАВЕДЕ КОН ОДГОВОРИТЕ НА СИТЕ ПРАШАЊА КОИ СИ ГИ ПОСТАВУВАТЕ. НЕМА ДА ВИ ПОНУДИ ОДГОВОРИ, ИСТИТЕ ЛЕЖАТ ВО ВАС.

Клучот на се лежи во дефинирање на сопствената победничка стртатегија која е комплементарна на Вашиот ЛИЧЕН РАБОТЕН СТИЛ, ЕНЕРГИЈА и ВРЕДНОСТИ.

Коучот помага на поединеците и тимовите да ги препознаат, да ги разберат и елиминираат бариерите за да можат поефективно да делуваат. Резултатите од коучингот можат да вклучуваат подобрување на работниот учинок и односот кон работата, подобра тимска работа и намален број на конфликти. Кога коучингот ќе доведе до подобра усогласеност помеѓу личните и организациските вредности и цели, резултатот често вклучува зголемување на задоволството од работата и посветеност кон организацијата.

Истражувањата покажуваат дека кај клиентите кои го интегрираат коучинг процесот во својата деловна пракса се забележуваат следните директни и индиректни ефекти:

80%

Зголемено ниво на САМОДОВЕРБА

72%

Подобрени комуникациски вештини

73%

Подобрени односи во организацијата и кон клиентите

70%

Зголемен работен ангажман

ТИМСКИ КОУЧИНГ

Тимски коучинг е процес на поддршка на тимот во остварување на поставените цели. Тој овозможува членовите на тимот да реализираат најдобри перформанси со асистенција на коучот. Суштината на тимскиот коучинг е овозможување на личниот развој и учењето на поединците внатре во тимот. Тимскиот коучинг се фокусира на развој на поединците кои веќе работат заедно или ќе работат долго заедно.

ОБЛАСТИ НА ПРИМЕНА НА ТИМСКИ КОУЧИНГ СЕ:

  • Работа на креирање на тимски цели, нивно реализирање и поставување на нови цели
  • Работа на личниот и професионален развој на членовите на тимот
  • Надминување на конфликтите внатре во тимот и градење на тимски дух
  • Можност за промена на ставот и преспективите
  • Зголемување на емоционалната интелегенција на тимот
  • Постигнување на мерливи резултати (како што се поставување на тимски и поединечни

Претплати се за да ги добиваш најновите информации од Сенсум

Вашето име: *

Email адреса *

Согласност: *
Се согласувам да добивам известувања

top
Сенсум© 2018. Сите права задржани.

Login

Create an Account Back to login/register