Историја на НЛП

ИСТОРИЈА НА НЛП: РАЗВОЈНИ ЕТАПИ

 

Моделирањето направено од успешни психотерапевти е изворната идеја за НЛП. Ричард Бендлер и Џон Гриндер започнале со моделирање на Фриц Перлс (Гешталт терапија). Вирџинија Сатир (Системска семејна терапија) и Милтон Ериксон (Хипнотерапија), но Абрахам Маслов ја имал оваа идеја уште во 1943 год. Проучувајќи ја самоактуелизацијата и моделирал околу 60-сет само-реализирани луѓе.

Идејата за моделирање на здрави луѓе била природна потреба како последица на неговата позната „хиерархиска потреба“ и 5 чекори од човечкиот развој. Во 1961 год., овој пристап кој се фокусира на човечкиот потенцијал, довел до појавување на Асоцијацијата за хуманистичка психологија (АХП) како трета сила во психологијата која ќе ги надмине песимистичните погледи на психоанализата и бихејвиоризмот.

КАКО НАСТАНЛ НЛП?

НЛП настанал како резултат на проучувањата на големите психотерапевти на 20 век (Вирџинија Сатир,  Милтон Ериксон и Фриц Перлс). Творци на НЛП се Ричард Бендлер и Џон Гриндер. На самиот почеток на работата, творците на НЛП ги интересирале две работи:

  • Што е тоа што споменатите психотерапевти ги прави посебни?
  • На кој начин може таа посебност да се пренесе на други луѓе?

Како резултат на работата Ричард и Џон стекнале ставови, вештини, стратегии и техники кои ги надоврзале на техниките кои ги користеле во својата работа. Денес може да се сретнат НЛП тренери кои целокупниот резултат и методологијата која ја користеле за добиените резултати да ги нарекуваат Невро лингвистичко програмирање што е во ред. Конфузијата настанува кога како НЛП се насловува само резултатот од неговата примена – овде треба да се биде внимателен

ИСТОРИЈАТА НА НЛП: 

1. Првата генерација НЛП беше оригиналниот модел на НЛП изведен од Бандлер и Гриндер од нивната студија за ефективни терапевти. Овие рани апликации на НЛП беа применувани еден – на – еден, со фокус речиси целосно на индивидуата. Првата генерација НЛП претпоставуваше терапевтска релација во која терапевтот знаел што е најдобро за клиентот. НЛП се сметаше за нешто што некој „го прави на другите луѓе“. Ова доведе до тоа некои апликации на НЛП да изгледаат како манипулативни кога се користат во не терапевтски контексти. Повеќето алатки и техники од првата генерација беа фокусирани на решавање проблеми на ниво на однесување и способности.

 

2. Втората генерација НЛП почна да се појавува во средината до крајот на 1980-тите. Во тоа време, НЛП се прошируваше за да прифати други прашања надвор од терапевтскиот контекст. Иако сè уште беше фокусиран на поединци, втората генерација НЛП ја нагласи врската помеѓу себе и другите и ги прошири областите на примена како што се преговорите, продажбата, образованието и здравјето.
Алатките на НЛП исто така се проширија за да вклучат прашања од повисоко ниво, како што се оние поврзани со верувањата, вредностите и „мета програмите“. Техниките на НЛП од втората генерација ја интегрираа употребата на нови дистинкции како што се временските линии, субмодалитетите и перцептивните позиции.

 

3. Третата генерација НЛП се развиваше од 1990-тите. Апликациите на третата генерација НЛП се генеративни, системски и фокусирани на прашања на високо ниво како што се идентитетот, визијата и мисијата. Третата генерација ја нагласува целата промена на системот и може да се примени за организациски и културен развој, како и за индивидуи и тимови.

 

4. Четврта и Петта генерација НЛП – Невро лингвистичкото програмирање од својот развој успешно продолжува да развива модели, процеси и интервенции базирани на принципите на системската теорија и генеративните пристапи во насока на разбирање и работа со пошироките системи и генерирање на нова одржлива стимулативна иднина. НЛП Институт Сенсум во своите развојни НЛП програми ги интегрира најновите пристапи и најсовремени НЛП Решенија.

Претплатете се за да ги добивате најновите информации од Сенсум

top
Сенсум© 2018. Сите права задржани.

Login

Create an Account Back to login/register